Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Turobin na wniosek Wójta zwołuje XXXIV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 19 maja 2021 roku o godzinie 14.00 w Zespole Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
  8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał.
  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
  2. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                        Rady Gminy Turobin

                                                                                                     /-/ Ryszard Mróz