Dnia 17.05.2021 r.(w poniedziałek)  w Urzędzie Gminy w Turobinie odbędą się posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Komisja Rewizyjna - godz. 14:00

Tematem Komisji Rewizyjnej będzie:

- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Turobin z wykonania budżetu Gminy Turobin za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

- zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turobin za 2020 r. i wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania - godz. 15:00

Tematem Komisji Budżetu, Finansów i Planowania będzie:

- Analiza wniosków z Zebrań Wiejskich,

Sprawozdanie z wykonania wydatków Klubu Sportowego TUR Turobin za 2020 r.

Dnia 19.05.2021 r. o godz. 12:30 (środa) w Urzędzie Gminy w Turobinie odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty.

Tematem posiedzenia będzie:

- Przygotowanie "Dnia Dziecka"

- Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy.