Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2020- dyskusja.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
 3. projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2020.
 4. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 5. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Turobin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabłocie w Gminie Turobin.
 6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Turobin.
 7. projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 8. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 9. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                   /-/ Ryszard Mróz