Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku
o godzinie 9.00
w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Debata na temat Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turobin.
 9. Omówienie Raportu Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Turobinie.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 11. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030”.
 12. projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 24 czerwca 2021 r.
  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.
 13. projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Turobin.
 14. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turobin.
 15. projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego.
 16. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 17. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.
 18. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                /-/ Ryszard Mróz