Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin XXXVII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 8:00 w Sali Posiedzeń – Urząd Gminy Turobin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Turobin;
 2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Turobinie;
 3. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turobin na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
 4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                /-/ Ryszard Mróz