Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XXXIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2020/2021.
 1. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.
 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
 5. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 6. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                              /-/ Ryszard Mróz