Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XL Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 08 listopada 2021 roku o godzinie 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2020/2021.

9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.

 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.

 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

 5. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 6. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz