Zarządzenie Nr 79

Wójta Gminy Turobin

z dnia 02 listopada 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Turobin

 

            Na podstawie art.33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.2021r. poz.1372) art.129 § 2 i art.130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), oraz § 17 ust.3 Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turobin ustanowionego Zarządzeniem nr 58 Wójta Gminy Turobin z dnia 12 września 2018 zarządzam, co następuje:

§  1

Ustalam dzień 12 listopada 2021 r. /piątek/ wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 25  grudnia 2021 r. święto przypadające w sobotę w 2021 r.

§  2

Zarządzenie podaje  się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turobin oraz do wiadomości publicznej prze opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Turobin

                                                                                                                                Andrzej Kozina