Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XLI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

 6. Zapoznanie z projektem budżetu Gminy Turobin na 2022 r.

 7. Zapoznanie z projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

 8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną.

 2. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 3. projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

 4. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turobin na rok 2022.

 5. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Turobin.

 6. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turobin.

 7. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Turobin.

 8. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz