Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XLII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Zajęcie stanowiska w sprawie planowanej konsolidacji lecznictwa psychiatrycznego.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 8. Ślubowanie sołtysa Sołectwa Żurawie.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Turobin.
 3. projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turobin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 5. projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.
 6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.
 7. projekt uchwały w sprawie propozycji zmiany obsady Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego we Frampolu z 3 na 2 osoby.
 8. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 9. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 10. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
 2. Sprawy różne.

12  . Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                            Rady Gminy Turobin

                                                                                                                           /-/ Ryszard Mróz