Zarządzenie Nr 89

Wójta Gminy Turobin

z dnia 13 grudnia  2021 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Turobin

 

Na podstawie art.33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.2021 r. poz.1372 t.j.) art.129 § 2 i art.130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.), oraz § 17 ust.3 Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turobin ustanowionego Zarządzeniem nr 58 Wójta Gminy Turobin z dnia 12 września 2018 zarządzam, co następuje:

 § 1

Ustalam dzień 07 stycznia 2022 r. /piątek/ wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 01 stycznia 2022 r. święto przypadające w sobotę w 2022 r.

  § 2

Zarządzenie podaje  się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turobin oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 §

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.