Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XLIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turobin na lata 2021-2030.
 3. projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami  Gminy Turobin  w sprawie nadania statusu miasta miejscowości 
 4. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turobin.
 5. projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                  Rady Gminy Turobin

                                                                                                                       /-/ Ryszard Mróz