Uchwała Nr XLIII/264/2021

Rady Gminy  Turobin

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zasad i trybu  przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami  Gminy Turobin  w sprawie nadania statusu miasta miejscowości  Turobin

 

Na podstawie art.5a i art 40 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

 

 

 • 1.

Postanawia   się   przeprowadzić   konsultacje   społeczne  z  mieszkańcami  gminy  Turobin 
w sprawie nadania  statusu miasta miejscowości Turobin.

 

 

 • 2.

Postanawia się uchylić  uchwałę nr XXIV/155/2020 roku Rady Gminy Turobin z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Turobin.

 

 • 3

W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Turobin, posiadający czynne prawo wyborcze.

 

 • 4.

Konsultacje przeprowadzone będą we wszystkich sołectwach na terenie gminy Turobin po uprzednim wskazaniu miejsca, gdzie uprawnieni do oddania głosu mieszkańcy będą mogli wyrazić opinię poprzez zaznaczenie odpowiedzi na karcie konsultacyjnej. Wzór karty konsultacyjnej  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 • 5.

Konsultacje przeprowadzone zostaną przez wyznaczonych pełnomocników ds. konsultacji,  których zadaniem będzie  czuwanie nad sprawnym i prawidłowym  przebiegiem konsultacji,  oraz sporządzanie  wyników konsultacji w obwodach konsultacyjnych zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 • 6.

Pełnomocników ds. konsultacji oraz obwody konsultacyjne wyznaczy Wójt Gminy Turobin
w drodze zarządzenia. 

 

 • 7.

Konsultacje zostaną rozpoczęte od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały  a zakończone do 28 lutego 2022 roku.

 

 • 8.

O terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji  mieszkańcy gminy Turobin zostaną powiadomieni poprzez  ogłoszenie uchwały  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turobin.

 

 

 • 9.

Wójt Gminy Turobin sporządzi spis mieszkańców  uprawnionych do konsultacji oddzielnie dla każdego sołectwa oraz przekaże listy konsultacyjne wyznaczonym pełnomocnikom.

 

 • 10.
 1. Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Turobin przedstawi Radzie Gminy wyniki oddzielnie dla  całej gminy oraz dla  miejscowości Turobin, która ma nabyć status miasta.
 2. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 • 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turobin.

 

 • 12

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.