Ogłoszenie

Wójta Gminy Turobin

z dnia 25 stycznia 2022 r.

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r.  poz. 1038, 1243, 1535, 2490) oraz Uchwały XL/242/2021 Rady Gminy Turobin z dnia 08 listopada 2021 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Wójt Gminy Turobin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

 

 1. Konkurs ofert dotyczy następującego zadania:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • rodzaj zadania pożytku publicznego: prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach sportowej sekcji piłki nożnej na terenie gminy oraz reprezentowanie gminy
  w rozgrywkach.
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadanie określonego
  z pkt. 1 wynosi: 95 000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 • termin realizacji zadania publicznego: 21 luty 2022 r. – 30 listopad 2022 r.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 • Ze zgłoszonych ofert na realizację wskazanego zadania zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty. Wyboru dokona Wójt Gminy Turobin w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Turobin Nr XL/242/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.
 • Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy Turobin.
 • Oferty wraz z załącznikami należy składać według wzoru określonego
  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 • Oferty należy składać w terminie do 16 lutego 2022 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Turobin, pokój nr 11, bezpośrednio lub listownie (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”.
 • Przy rozpatrywaniu ofert będą wzięte pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne.

W kryterium formalnym Komisja oceni:

 1. termin złożenia oferty,
 2. czy oferta złożona jest według właściwego wzoru,
 3. czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
 4. czy zadanie z oferty jest zgodne z ogłoszeniem w konkursie,
 5. czy oferta zawiera wszystkie wymagane i wypełnione załączniki,
 6. czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS.

W kryterium merytorycznym Komisja oceni:

 1. wartość merytoryczną zadania,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 3. kalkulacje kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 4. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 5. przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 7. dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich lub podobnych zadań.
 • Otwarty konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turobin – Sala posiedzeń. Konkurs ma charakter jawny.
 • Rozliczenie dotacji nastąpi w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego złożonego według określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 • Dotowany podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy wszechstronnie informować opinię publiczną (np. na plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Turobin.

           

 1. Pozostałe informacje
 1. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne pod nazwą:
 • „Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach sportowej sekcji piłki nożnej na terenie gminy oraz reprezentowanie gminy na rozgrywkach”. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 89 184,33 zł.
 • „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turobin”. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 10 000,00 zł.

      2. szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Turobin, tel.: 84 68 33 335 w. 24.

 

 

pozytek publiczny 2022

pdf

pożytek publiczny 2022

Rozmiar: 571.25 kb
Odsłon : 60
Data dodania: 2022-01-25