NABÓR WNIOSKÓW NA BEZPŁATNE USUWANIE AZBESTU W GMINIE TUROBIN

 

od dnia 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

 

Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne, które:

  • złożą Zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości, na której znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest oraz zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu;
  • nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w zakresie wskazanym
w Zgłoszeniu lokalizacji z innych środków publicznych;

  • posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemne Zgłoszenie lokalizacji do urzędu gminy na której występują wyroby i/lub odpady zawierające azbest, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

  1. zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

 

  1. w przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy demontażu lub Wnioskodawcy o  przeprowadzeniu demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 2a do Regulaminu - nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów zawierających azbest zdemontowanych przed 6.05.2004 r.;

 

Formularze dokumentacji związanej z uczestnictwem w Projekcie będzie można uzyskać w postaci papierowej w Urzędzie Gminy Turobin, a także pobrać ze strony internetowej UG Turobin lub Projektu www.azbest.lubelskie.pl