Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XLVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 marca 2022 roku o godzinie 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 3. projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Turobin.
 4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 5. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie Sesji.  

 

 

 

      Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz