Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta XLVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 8.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

  5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

                                                                                Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz