Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 19.05.2022 r. o godz. 20.00 w remizie OSP w  Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turobin za 2021 r. i wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Turobin z wykonania budżetu Gminy Turobin za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz przedstawienie Radzie Gminy Turobin wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.