Turobin, dnia 24 maja 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje XLVIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Turobin za 2021 rok.

8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

  2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2022 roku.

  3. projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Tarnawie Dużej.

  4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

  5. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz