Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje XLIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

8. Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2021- dyskusja.

9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.

b) projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2021.

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych  w Turobinie.

e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turobin.

f) projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Tarnawie Dużej.

g) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

h) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                          Gminy Turobin

                                           /-/ Ryszard Mróz