Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin L Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu
25 lipca 2022 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 6. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadania publicznego.
 7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie Sesji.  

 

 

  

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz