Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 roku o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5.Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turobin.
b) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Turobin.
c) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
d) projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Turobin.
e) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
f) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.
8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz