Protokół

z prac komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 4 Wójta Gminy Turobin z dnia 25 stycznia 2022 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

Komisja w składzie:

 1. Małgorzata Snopek - Przewodniczący komisji

 2. Danuta Kozyra – członek komisji

 3. Marta Amerla – członek komisji,

zebrała się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 13:00. Na konkurs w dniu 16.02.2022 r. wpłynęła 1 oferta – Klubu Sportowego „TUR” Turobin w Turobinie na kwotę: 49 000,00 zł.

Ofertę rozpatrzono:

 1. pod względem formalnym:

 1. termin złożenia oferty został zachowany – 16.02.2022,

 2. oferta złożona jest według właściwego wzoru,

 3. podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

 4. zadanie z oferty jest zgodne z ogłoszeniem w konkursie,

 5. oferta zawiera wszystkie wymagane i wypełnione załączniki – zaświadczenie o wpisie do Ewidencji w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju,

 6. oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu.

 1. Pod względem merytorycznym

 1. merytorycznie przedstawiono zadanie oraz potrzeby Klubu dotyczące zadania,

 2. stwierdzono, że Klub Sportowy zdolny jest do realizacji zadania,

 3. kalkulacje kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego są akceptowalne i nie budzą wątpliwości,

 4. jakość wykonania zadania jak i kwalifikacje osób realizujących zadanie nie budzą wątpliwości. Klub od wielu lat realizuje podobne zadania.

 5. Klub zaplanował wkład rzeczowy i w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – prace konserwatorskie na stadionie, obsługa medyczna. Wkład został wyceniony na 3 214,00 zł.

 6. Klub Sportowy posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji takich zadań, od co najmniej 15 lat wygrywa konkursy związane z upowszechnianiem kultury fizycznej
  i sportu w Gminie Turobin.

Biorąc powyższe pod uwagę komisja pozytywnie opiniuje w/w ofertę Klubu Sportowego „TUR” Turobin.