Informacja

dotycząca uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Klub Sportowy TUR Turobin w dniu 8 września 2021 r.

Zgodnie z Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda osoba w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mogła zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Do dnia 15 września 2021 r. nie wpłynęła do Urzędu Gminy żadna uwaga. Po zapoznaniu się z ofertą, biorąc pod uwagę koszt realizacji zadania, długość zadania, wartość merytoryczną oraz kompetencje członków Klubu Sportowego TUR Turobin, Wójt Gminy zaakceptował decyzję o przyznaniu dotacji w pełnej wysokości 10 000, 00 zł.