OAiK.0002.9.2022.BM
Turobin, dnia 20 września 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie quorum.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.
Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5.
Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a)
projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej
na realizację zadania publicznego.
b)
projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Turobin.
c)
projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Turobin.
d)
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
e)
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
f)
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022
rok.
8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz