Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy LIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji .
Sesja odbędzie się w dniu 29 września2022 roku o godzinie 18.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a)
projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej
na realizację zadania publicznego.
b)
projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Turobin.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz