Ustawa  z dnia 15 września  2022 roku  o szczególnych  rozwiązaniach   w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacja na rynku paliw  przewiduje dopłaty dla podmiotów wrażliwych. Są to m.in. szpitale, noclegownie, szkoły, kościoły etc. które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Dodatek wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów. Dodatek dotyczy  podmiotów, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Podmioty wrażliwe mogą liczyć na dodatek w wysokości 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022, a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat pod warunkiem, że źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
  • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty.
  • dokumenty zakupu opału w tym roku na poziomie przynajmniej 50 proc. zapotrzebowania

Miejsce:  informacje można uzyskać  pod nr telefonu 84 683 33 35 wew. 40.

Wnioski przyjmowane będą do  30 listopada 2022 roku w  Urzędzie Gminy, pokój nr 9.

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
wniosek o dodatek 35.88 kb 109 Pobierz
klauzula 55.50 kb 84 Pobierz Zobacz