I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Turobin ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie „EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016r.

Montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę u mieszkańców odbędzie się tylko w przypadku pozyskania dofinansowania unijnego. 

Informacje ogólne:

- dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych 

- planowana realizacja po ogłoszeniu konkursu przez IZ RPO WL i podpisaniu umowy  o dofinansowanie przez Gminę Turobin.

 

Złożyć wniosek o dofinansowanie może:

  • osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców,
  • osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Turobin, która przedstawi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z ewidencji gruntów, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu lub akt własności ziemi - dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem  i pozostałą dokumentacją,
  • w przypadku współwłasności budynku osoba składająca wniosek musi mieć zgodę pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania- dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją.

 

 

K R Y T E R I A   N A B O R U:

  • złożenie wniosku w terminie od 01 grudnia 2015r. do 29 stycznia 2016r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Turobin (poniedziałek - piątek 7.15-15.15), pokój nr 11 (Biuro Podawcze),
  • pozytywna ocena formalna wniosku: sprawdzana będzie prawdziwość zawartych danych we wniosku - przede wszystkim brak zaległości: w opłacie za dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych; w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek; w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym,
  • wpłata 300,00 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

Kwotę należy wpłacić na konto Gminy Turobin:

60 8200 1047 2005 4700 0970 0001 z dopiskiem: „dopłata do dokumentacji projektowej”,

  • złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej dokumentacji (deklaracja uczestnictwa, ankiety, umowa przedwstępna, dowód wpłaty).

O zakwalifikowaniu się na Listę Rankingową zadecydują 3 obligatoryjne warunki: termin złożenia dokumentacji; złożenie kompletu wypełnionej oraz podpisanej dokumentacji; brak zadłużenia wobec Gminy.  

Ilość instalacji w ramach naboru do projektu uzależniona będzie od ilości pozyskanych środków. Osoby, które nie znajdą się na Liście Rankingowej umieszczone zostaną na Liście Rezerwowej.

Szacunkowe ceny zestawów kolektorów słonecznych w zależności od ich wielkości oraz liczby użytkowników:

Zestaw do 3 użytkowników: 

12 096,00 zł (cena brutto bez ogniwa fotowoltaicznego),

     14 096,00 zł (cena brutto z ogniwem fotowoltaicznym)

Zestaw od 4 do 5 użytkowników: 

14 601,60 zł (cena brutto bez ogniwa fotowoltaicznego),

     16 601,60 zł  (cena brutto z ogniwem fotowoltaicznym)

Zestaw od 6 do 7 użytkowników:

17 517,60 zł (cena brutto bez ogniwa fotowoltaicznego)

     19 517,60 zł (cena brutto z ogniwem fotowoltaicznym)

 

Szacunkowa cena pieca na biomasę:

  1. 7000 – 11 000 zł brutto

Do każdego zestawu należy doliczyć koszty nadzoru inwestorskiego i promocję projektu ok. 300 zł brutto.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ostateczny koszt zakupu oraz instalacji zestawu kolektora słonecznego i/lub pieca na biomasę w każdym budynku zgłoszonym do projektu określony zostanie dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Dopiero od tej kwoty liczony będzie poziom wkładu własnego właściciela budynku.