Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LIV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2021/2022.
  7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
  8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Turobin.

- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

- projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Gminy Turobin

                                                                                                                             /-/ Ryszard Mróz