Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy LV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji . Sesja odbędzie się w dniu 07 listopada 2022 roku o godzinie 8:00
w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz