OAiK.0002.14.2015.LG                                                

                    Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Przewodniczący Rady zwołuje  XIV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  8 grudnia  2015 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał :
  a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2016,
  c) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub  na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów,
  d) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
  e) w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie Technikum 4 letniego,
  f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę,
  g) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Turobin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turobin na rok 2016,
  h) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 9. Sprawy różne.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.       

              Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.