Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
 3. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turobin na rok 2023.
 4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Radecznica a Gminą Turobin w sprawie przekazania przez Gminę Radecznica zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Turobin.
 5. projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu Gminie Turobin.
 6. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turobin dla fragmentów obrębów Turobin i Zagroble.
 7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
      8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
      9. Sprawy różne.
    10. Zakończenie Sesji.
                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Turobin
                                                                                                                                                            /-/ Ryszard Mróz