Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku
o godzinie 13:00
w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 8. projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy Finansowej na realizację zadania publicznego.
 9. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 10. projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025.
 11. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 12. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.
 13. projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 14. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.
 15. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie Sesji.

 

 

   

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz