Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LVIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku
o godzinie 10:00
w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

Otwarcie obrad.

  1. Stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  3. a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie Sesji.

 

 

   

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz