Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy -przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie
nadania statusu miasta miejscowości Turobin.
7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Turobin na rok 2023.
b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turobin na rok 2023.
c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Turobin na lata 2023 – 2026.
d) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
e) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
f) projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Turobin.
g) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.
h) projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Turobin z dnia 15 listopada 2022 roku za bezzasadną.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz