Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy LX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie z realizacji zadań ujętych w budżecie za okres styczeń-grudzień 2022 r.

5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał.

a). projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,

b). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. 

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie sesji.

   

 

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz