Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

 

Otwarcie obrad.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

2. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

3. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.

5.  Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

6. Ślubowanie sołtysa Sołectwa Olszanka.

7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a).  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin
z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

b). projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2023 roku.

c). projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turobin na lata 2023 – 2026  z perspektywą do roku 2030”.

d). projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Turobin.

e). projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Turobin do Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego.

f). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Turobin”.

g). projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

h). projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

 i). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

 j). projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie sesji.

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz