Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Turobin aplikuje o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turobinie, ul. Rynek 4, tel. 84 6833417.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:

1)        dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)        osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  1. a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Turobin środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl