Ogłoszenie naboru uczestników do programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Przewidywany termin realizacji programu marzec 2023 r. – grudzień 2023 r.

Głównym założeniem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w czynnościach życia codziennego oraz ułatwienie im korzystania z wszelkiego rodzaju świadczeń - przy pomocy asystenta, co w perspektywie da im możliwość bardziej aktywnego i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego, asyście w wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, korzystaniu z dóbr kultury, załatwianiu spraw urzędowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 25 mieszkańców Gminy Turobin w podziale na:

  1. 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  2. 15 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 5 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu;
  2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  3. Zakres czynności asystenta;
  4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta (jeśli dotyczy);
  5. Podpisane klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Druki można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie ul. Rynek 4 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

W celu uzyskania informacji o Programie zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka  oraz pod numerem telefonu 84 6833417. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja życiowa.