Zapraszamy do udziału w Programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowanym do uczniów z klas I – III szkół podstawowych. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci                  w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 

Główne cele Programu:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  3. profilaktyka wad postawy,
  4. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  5. stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie),
  6. wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  7. edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” realizowany jest ze środków:

  1. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
  2. Gminy Turobin.

Realizacja projektu zapewni uczniom klas I, II i III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Turobin tj. Szkoły Podstawowej w Turobinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie oraz Szkoły Podstawowej w Gródkach, powszechny i systematyczny udział w zajęciach z nauki pływania. Łącznie w projekcie będzie uczestniczyć 60 uczniów -  4 grupy po 15 uczniów, którzy nie będą ponosić żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny zajęć na basenie, łącznie zostanie przeprowadzonych 20 godzin lekcyjnych zajęć dla każdej  grupy. Zajęcia będą obejmowały ćwiczenia oswajające z wodą oraz naukę podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Ćwiczenia praktyczne będą poprzedzone częścią teoretyczną, podczas której uczniowie zostaną zapoznani                  z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Końcowym elementem zajęć będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania.

Zajęcia będą się odbywać na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski w okresie od 14.03.2023 r. do 30.05.2023 r.

Lekcje pływania będą prowadzone przez instruktorów pływalni MOSIR w Janowie Lubelskim.

Niezbędne wyposażenie:  strój kąpielowy, czepek kąpielowy, klapki, ręcznik.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz brak przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

Formularze ww. dokumentów są dostępne w  każdej ze szkół z terenu Gminy Turobin.