OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie informuje o możliwości ubiegania się o wydanie skierowania w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS pomoc w formie trwałej żywności
.
Osoby i rodziny spełniające kryteria udziału w programie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu ( z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania). Skierowania będą wydawane do dnia 31.03.2023r. w godz. 8.00-13.00 Kryterium dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł
- dla osoby w rodzinie 1320,00 zł