Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w gminie Turobin za 2022 rok.

7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a). projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Turobin.

b).projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

c). projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  ustalenia  szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

d). projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad  udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin.

e). projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.

f). projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turobin dla fragmentów obrębów Turobin i Zagroble.

g). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

h). projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.

j). projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

 

 

   

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz