Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6.  Informacja Wójta Gminy z działalności oczyszczalni ścieków i wodociągów za 2022 rok.
 7.  Informacja Wójta Gminy dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 8. Informacja o realizacji Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za rok 2022.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Turobin za 2022 rok.
 10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie za 2022 rok.
 12. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 13. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Tarnawie Dużej.
 2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turobin dla fragmentów obrębów Turobin i Zagroble.
 3. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 4. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

 

   

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz