Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXIV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
  7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Turobin na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.

b) projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Turobin z dnia 27 marca 2023 roku za bezzasadną.

c) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

d) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                           Rady Gminy Turobin 

                                                                                                                                              /-/ Ryszard Mróz