Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.        Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

5.        Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6.    Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

7.    Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2022- dyskusja.

8.    Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a)       projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

b)       projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2022.

c)       projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

d)      projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

e)       projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.

9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie Sesji. 

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz