Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
     a)projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
     b)projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.
6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz