Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Turobin.

  1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz