Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał: a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie Sesji.