Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami. 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2022/2023. 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów. 8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał: a) projekt uchwały w sprawie oceny aktualności planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turobin. b) projekt uchwały w sprawie określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu Senior+" niezbędnych do wykonywania pracy i realizacji usług w Dziennego Domu „Senior +”w Tarnawie Dużej. c) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/105/2019 Rady Gminy Turobin z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tarnawie Dużej. d) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXIII/370/2023 Rady Gminy Turobin z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Tarnawie Dużej. e) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów. 10. Sprawy różne. 11. Zakończenie Sesji. Przewodniczący Rady Gminy Turobin /-/ Ryszard Mróz