Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXXI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

      6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

      7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

 1. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup  posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 2.  projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w formie zapewnienia posiłku" na lata 2024-2028.
 3.  projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
 4. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turobin na rok 2024.
 5. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
 6. projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 7. projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 8. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

       8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

       9 . Sprawy różne.

     10. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz